Säännöt

Hyväksytty liittokokouksessa 19.3.2022, yhdistysrekisteri vahvistanut 15.9.2023

§1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Yleinen Lehtimiesliitto ry – Allmänna Journalistförbundet rf. Suomenkielistänimeä käytetään suomenkielisissä yhteyksissä ja ruotsinkielistä ruotsinkielisissä. Yhdistyksenkotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

§2 LIITON TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yleinen Lehtimiesliitto toimii journalistien, alan tutkijoiden ja viestintäalalla työskentelevienvaltakunnallisena, vasemmistolaisena yhdyssiteenä. Liitto vaalii sanan- ja ilmaisun vapautta sekämoniarvoista tiedonvälitystä. Liitto on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry:n (SAK) jäsen.Liitto on yhteistoiminnassa tavoitteitaan tukevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Tarkoitustaan liitto toteuttaa

 • vaikuttamalla viestintäpoliittiseen päätöksentekoon ja alan lainsäädännön kehittämiseenaloittein, esityksin ja antamalla lausuntoja,
 • edistämällä jäsenten ammattitaidon kehittämistä järjestämällä kursseja ja koulutustilaisuuksia
 • syventämällä viestintäalalla toimivien ammatillista ja yhteiskunnallista tietoisuutta, järjestämälläneuvonta- ja valistustilaisuuksia,
 • keräämällä, tallentamalla ja julkaisemalla vasemmistolaisen viestinnän historiaa.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi

 • hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita,
 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiäsekä harjoittaa kioski- ja ravintolatoimintaa,
 • harjoittaa julkaisutoimintaa,
 • perustaa ja ylläpitää sosiaali-, opinto- ja stipendirahastoja.

§3 LIITON JÄSENET

Liiton jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:

 • henkilö, joka työskentelee journalistisessa tai viestintään liittyvässä tehtävässä sekä
 • journalismin tai viestinnän opettaja, tutkija tai alan opiskelija.

Liiton opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä opiskelija. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

§4 JÄSENMAKSUT

Liittokokous määrää jäsenmaksut kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Yhden vuodenjäsenmaksun laiminlyöminen johtaa liitosta erottamiseen.

§5 JÄSENMAKSUSTA VAPAUTUMINEN

Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa opiskelevan, työttömän, sairaan tai asevelvollisuuttaansuorittavan jäsenen jäsenmaksusta vuodeksi tai määräajaksi. Vapaajäsenyys myönnetäänhakemuksesta 65 vuotta täyttäneelle jäsenelle.

§6 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liittokokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Eronneelle ei palauteta jäsenmaksua. Liitosta voidaan erottaa jäsen, joka rikkoo liiton sääntöjä tai periaatteita tai vahingoittaa toiminnallaan liittoa. Erottaa voidaan myös jäsen, joka on antanut harhauttavia tietoja, joiden perusteella jäsenyys on hyväksytty. Erottamisesta päättää hallitus kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä. Jäsenellä on oikeus antaa asiassaan hallitukselle kirjallinen selvitys. Erottamisesta voi vedota liittokokoukseen kirjallisella valituksella, joka on jätettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä kun päätös on tullut erotetun tietoon.

§7 LIITTOKOKOUS

Liiton ylimpänä päätösvaltaisena elimenä on liittokokous, joka pidetään joka toinen vuosi maalis-huhtikuussa. Liittokokouksen ajasta ja paikasta päättää hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrättyä asiaa varten. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

Liittokokous kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse. Kutsu on lähetettävä viimeistään yksi kuukausi ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen kutsu on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Liittokokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut aloitteet on jätettävä hallitukselle kirjallisesti kaksi viikkoa ennen kokousta.

Liittokokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja vapaajäsenellä.

Liittokokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

§8 LIITTOKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

Liittokokouksessa päätetään:

 • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä talousarvion vahvistamisesta,
 • puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinnoista,
 • tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinnoista. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös hyväksytty tilintarkastusyhteisö,
 • jäsenaloitteista,
 • liittokokouksen koollekutsumistavasta §7 mukaisesti.

§9 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Liiton hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika. Liittokokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja 7–10 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi asettaa jaostoja ja työryhmiä. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kolme muuta jäsentä. Työvaliokunta toimii myös Kansan Sivistysrahastoon kuuluvan Yleisen Lehtimiesliiton opintorahaston hoitokuntana. Hallitus ja työvaliokunta kokoontuvat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Liiton hallituksen tehtävänä on:

 • järjestää liiton toimintaa liittokokouksen päätösten jaliiton sääntöjen mukaisesti,
 • hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia liiton sijoituksista,
 • laatia toimintakertomus ja tilinpäätös liittokokoukselle,
 • laatia liiton toimintasuunnitelma,
 • kutsua liittokokoukset ja ylimääräiset kokoukset koolle,
 • pitää jäsenluetteloa,
 • ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja päättää heidän palkkioistaan ja kulukorvauksistaan,
 • laatia sääntöjen 2 §:ssä mainittujen rahastojen säännöt.

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

§10 TILIT JA TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKASTUS

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä tammikuun loppuun mennessä ja jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle, joka tarkastaa liiton tilit, toiminnan ja omaisuuden vuosittain ja antaa tarkastuksestaan kirjallisen lausunnon liittokokoukselle.

§11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Liiton sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä ilmoitettu ja äänestyksessä kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

§12 LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa tai vähintään kuukauden välein pidetyissä kahdessa ylimääräisessä kokouksessa samalla määräenemmistöllä kuin sääntöjen 11 §:ssä on määrätty sääntöjen muuttamisesta. Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat siirretään loppuselvityksen jälkeen Yrjö Sirolan Säätiölle.