Säännöt

Hyväksytty liittokokouksessa 8.5.2010, yhdistysrekisteri vahvistanut 20.10.2011

1§ LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Yleinen Lehtimiesliitto ry – Allmänna Journalistförbundet rf. Suomenkielistä nimeä käytetään suomenkielisissä yhteyksissä ja ruotsinkielistä ruotsinkielisissä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

§2 LIITON TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yleinen Lehtimiesliitto toimii journalistien, alan tutkijoiden ja tiedottajien valtakunnallisena, vasemmistolaisena yhdyssiteenä. Liitto vaalii sanan- ja ilmaisun vapautta sekä moniarvoista tiedonvälitystä. Liitto on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry:n (SAK) jäsen. Liitto on yhteis¬toiminnassa tavoitteitaan tukevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Tarkoitustaan liitto toteuttaa
– vaikuttamalla viestintäpoliittiseen päätöksentekoon ja alan lainsäädännön kehittämiseen alottein, esityksin ja antamalla lausuntoja,
– edistämällä jäsenten ammattitaidon kehittämistä järjestämällä kursseja ja koulutustilaisuuksia,
– syventämällä tiedotusalalla toimivien ammatillista ja yhteiskunnallista tietoisuutta järjestämällä neuvonta- ja valistustilaisuuksia,
– keräämällä, tallentamalla ja julkaisemalla vasemmistolaisen viestinnän historiaa,

Toimintansa tukemiseksi liitto voi
– hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita,
– vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioski- ja ravintolatoimintaa,
– harjoittaa julkaisutoimintaa,
– perustaa ja ylläpitää sosiaali-, opinto- ja stipendirahastoja.

§3 LIITON JÄSENET

Liiton jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:

– Henkilö, joka työskentelee journalistisessa tai tiedottamiseen liittyvässä tehtävässä sekä
– Journalismin tai viestinnän opettaja, tutkija tai alan opiskelija.

Liiton opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä opiskelija. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

§4 JÄSENMAKSUT

Liittokokous määrää jäsen- ja liittymismaksut kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Jäsenmaksujen laiminlyöminen kahtena peräkkäisenä vuotena johtaa liitosta erottamiseen.

§5 JÄSENMAKSUSTA VAPAUTUMINEN

Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa opiskelevan, työttömän, sairaan tai asevelvollisuuttaan suorittavan jäsenen jäsenmaksusta vuodeksi tai määräajaksi. Vapaajäsenyys myönnetään hakemuksesta 60 vuotta täyttäneelle jäsenelle.

§6 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liittokokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Eronneelle ei palauteta jäsenmaksua. Liitosta voidaan erottaa jäsen, joka rikkoo liiton sääntöjä tai periaatteita tai vahingoittaa toiminnallaan liittoa. Erottaa voidaan myös jäsen, joka on antanut harhauttavia tietoja, joiden perusteella jäsenyys on hyväksytty. Erottamisesta päättää hallitus kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä. Jäsenellä on oikeus antaa asiassaan hallitukselle kirjallinen selvitys. Erottamisesta voi vedota liittokokoukseen kirjallisella valituksella, joka on jätettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä kun päätös on tullut erotetun tietoon.

§7 LIITTOKOKOUS

Liiton ylimpänä päätösvaltaisena elimenä on liittokokous, joka pidetään joka toinen vuosi maalis-kesäkuussa. Liittokokouksen ajasta ja paikasta päättää hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrättyä asiaa varten.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

Liittokokous kutsutaan koolle liittokokouksen päättämässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella, kirjeitse tai sähköpostitse. Kutsu on lähetettävä ja julkaistava viimeistään kolme kuukautta ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen kutsu on lähetettävä ja julkaistava viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Liittokokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut aloitteet on jätettävä hallitukselle kirjallisesti neljä kuukautta ennen kokouksen alkamista.

Liittokokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja vapaajäsenellä

§8 LIITTOKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

Liittokokouksessa päätetään:
– Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä talousarvion vahvistamisesta,
– Liiton toimihenkilöiden palkkioista ja kulukorvauksista,
– Puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnoista,
– Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnoista. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös hyväksytty tilintarkastusyhteisö,
– Jäsenaloitteista,
– Liittokokouksen koollekutsumistavasta ja kokouskutsun julkaisemisesta 7§:n mukaisesti.

§9 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Liiton hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika. Liittokokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, 5 – 15 varsinaista jäsentä ja 2 – 5 varajäsentä. Varajäsenen äänioikeus määräytyy varajäsenen valitsemisjärjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi asettaa jaostoja ja työryhmiä. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja enintään kolme muuta jäsentä. Hallitus ja työvaliokunta kokoontuvat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Liiton hallituksen tehtävänä on:
– järjestää liiton toimintaa liittokokouksen päätösten ja liiton sääntöjen mukaisesti,
– hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia liiton sijoituksista,
– laatia toiminta- ja tilikertomus sekä toimintasuunnitelma liittokokoukselle,
– kutsua liittokokoukset koolle,
– pitää jäsenluetteloa,
– ottaa ja erottaa muut näissä säännöissä mainitsemattomat, liiton toiminnan kannalta tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän palkkioistaan,
– laatia sääntöjen 2 §:ssä mainittujen rahastojen säännöt.

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

§10 TILIT JA NIIDEN TARKASTUS
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä ennen tammikuun loppua ja jätettävä maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, joka tarkastaa liiton tilit ja omaisuuden vuosittain ja toimittaa tarkastuksestaan kirjallisen lausunnon liittokokoukselle.

§11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Liiton sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä ilmoitettu ja äänestyksessä kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

§12 LIITON PURKAMINEN
Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa samalla määräenemmistöllä kuin sääntöjen 11 §:ssä on määrätty sääntöjen muuttamisesta. Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat siirretään loppuselvityksen jälkeen Yrjö Sirolan Säätiölle.